Medicina rada Doma zdravlja Glavnog grada

Medicina rada Doma zdravlja Glavnog grada

Medicina rada je preventivna grana medicine. Osnovni cilj medicine rada je zaštita i unapređenje zdravlja zaposlenih, odnosno da imamo zdravog radnika na zdravom radnom mjestu.

Radi se o multidisciplinarnoj djelatnosti kroz koju se sagledava cjelokupno zdravstveno stanje zaposlenih.

Zadaci medicine rada:

  1.  SPREČEVANJE I RANO OTKRIVANJE PROFESIONALNIH BOLESTI I BOLESTI U VEZI SA RADOM;
  2. SPREČAVANJE POVREDA NA RADU;
  3. OTKRIVANJE I SUZBIJANJE FAKTORA RIZIKA ZA NASTANAK HRONIČNIH, NEZARAZNIH BOLESTI;
  4. ZAŠTITA ZDRAVLJA ZAPOSLENIH KOJI SU NA RADNOM MJESTU IZLOŽENI POVEĆANOM RIZIKU PO ZDRAVLJE I SPREČAVANJE SITUACIJA KOJE UZROKUJU TAJ RIZIK;
  5.  TEŽNJA JE POSTIZANJE FIZIČKOG, MENTALNOG I SOCIJALNOG BLAGOSTANJA.

U fokusu medicine rada posebno su zaposleni koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom po zdravlje. To su radna mjesta na kojima su zaposleni izloženi različitim opasnostima i štetnostima kao što su:

Fizički faktori: prašine, pare, gasovi, jonizujuće i nejonizujuće zračenja , buka, vibracije, vlaga, visok i nizak barometarski pritisak, visoka i niska temperatura.

Hemijski faktori: različita hemijska jedinjenja, organski rastvarači, pesticidi, plastične mase…

Biološki faktori: virusi, bakterije, paraziti, zatim veliko fizičko opterećenje pri radu, nefiziološki položaj tijela, rad na visini, rad u dubini, rad na terenu, smjenski, produženi, prekovremeni i noćni rad.

Sami pregledi obavljaju se u skladu sa Pravilnikom o vrsti, načinu, obimu i rokovima za obavljanje zdravstvenih pregleda zaposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno sa povećanim rizikom, kao i sa brojnim drugim pravilnicima.

Posebno ističemo saradnju poslodavaca i specijaliste medicine rada u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja zaposlenih.Poboljšanja uslova rada, eliminacije profesionalnih štetnosti, težnju ka boljoj organizaciji rada.

Naša ustanova posjeduje sve potrebne aparate za obavljenje ove vrste pregleda kao i iskusan ljekarski kadar koji je garant kvalitetnog i visoko profesionalnog rada.

U Centru za medicinu rada možete obaviti preglede za dobijanje svih vrsta ljekarskih uvjerenja za najrazličitije poslove kao i za bavljenje sportom , brzo i kvalitetno.

Pozivamo Vas na saradnju.

PODIJELI NA:

Odgovori