Pravno kadrovski poslovi

Pravno-kadrovski Sektor ZU Dom zdravlja Glavnog grada prati propise koji su u vezi sa poslovanjem Doma zdravlja, kao Ustanove zdravstvene zaštite primarnog nivoa, prati pravne propise i stručnu literaturu iz oblasti radnog zakonodavstva, određenih grana i oblasti prava, daje pravna mišljenja, tumačenja, i instrukcije za sprovođenje i primjenu pravnih propisa, pruža pravne savjete i pravnu pomoć organima upravljanja i rukovođenja, izrađuje nacrte, predloge i konačne akte, opšte i pojedinačne ugovore, informacije, stavove potrebne za rad i poslovanje Ustanove, daje stručna mišljenja i savjete prilikom zaključivanja ugovora, prikuplja i sređuje propise, stavove i informacije potrebne z odlučivanje nadležnih ograna, priprema materijale za odlučivanje organa upravljanja i rukovođenja Ustanove, vodi registar, evidenciju, čuva materijale, Zapisnike, Odluke, zaključke, vodi evidenciju lica i organa koji podliježu reizbornosti i prati rokove za izbor i reizbor, priprema dokumentaciju i učestvuje u postupcima disciplinske i materijalne odgovornosti, suspenzije i postupcima za naknadu štete, sastavlja krivične i prekršajne i druge prijave, učestvuje u postupcima povodom krivičnih, prekršajnih i drugih prijava, privrednih prestupa u upravnom postupku ili u postupku redovne nadležnosti, zastupa Ustanovu pred sudovima redovne nadležnosti, Privrednim, Apelacionim, Ustavnim sudom, Upravnim sudom i drugim organima, sastavlja i dostavlja tužbe, odgovore na tužbe, žalbe, podneske i prigovore u sudskim i upravnim postupcima, prikuplja dokumentaciju, sastavlja i podnosi prijave nadležnim sudskim, upravnim i drugim organima, radi upisa, upisa promjena, pravnog subjekta-Ustanove, organa upravljanja i rukovođenja, u sudski i upravni registar, prati i proučava propise i stručnu literaturu, vodi evidenciju o kadrovskom stanju, kvalifikacionoj strukturi i raspoređivanju zaposlenih po organizacionim jedinicama, vodi propisanu evidenciju radnih mjesta i daje mjesečne, periodične, i godišnje podatke, vodi registar zaposlenih, kao i personalna dosijea, izdaje Potvrde, Uvjerenja i druga pismena u vezi sa evidencijama iz oblasti rada, izrađuje Rješenja, Ugovore o radu, sastavlja Izvještaje, evidenciju i spiskove zaposlenih, sastavlja Prijave i druge propisane obrasce u vezi sa oglašavanjem potreba o prijemu u radni odnos, sarađuje sa biroima rada i vodi korespondenciju sa istim, u vezi sa zapošljavanjem, sarađuje sa nadležnim organom Ustanove u vezi sa izborom kandidata, kretanjem u službi, ostvarivanjem određenih prava i obaveza iz rada i u vezi sa radom, izrađuje Odluke, Rješenja i Ugovore o radu, o zasnivanju radnog odnosa, prestanku-raskidu radnog odnosa sa potrebnim postupkom, pruža razne informacije, ličnim kontaktom, telefonom i e-mail-om u vezi sa kadrovskom evidencijom, popunjava kadrovske upitnike i obrasce i vrši prijavljivanje zaposlenih za polaganje obaveznih stručnih ispita, vrši pripremu, vodi dokumentaciju i pruža pomoć zaposlenim u vezi sa stručnim usavršavanjem, dokvalifikacijom, prekvalifikacijom i pri odlasku u penziju, vodi propisane obrasce za zaposlene, organizacione jedinice i Ustanovu kao cjelinu, prati i proučava pravne propise i stručnu literaturu u vezi sa radom i poslovanjem Ustanove, prikuplja dokumentaciju, vodi evidenciju, sastavlja Izvještaje u vezi zahtjeva za dodjelu stana ili kredita, kupovine ili izgradnje stanova, odsutnosti sa posla, bolovanja, korišćenja odmora i o tome izrađuje odgovarajuća akta, prikuplja, sortira, kompletira i stara se o čuvanju cjelokupne dokumentacije opštih poslova, vodi evidenciju povreda na radu i vrši njihovu analizu, vodi evidenciju o nastalim štetama, vodi evidenciju poslova investicione izgradnje objekata, njihove adaptacije i rekonstrukcije, kao i obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme predviđenje za referente Pravno-kadrovskog Sektora, po nalogu Direktora ZU Dom zdravlja Glavnog grada.