Centar za djecu sa posebnim potrebama

Centar za djecu sa posebnim potrebama (CDPP) pruža usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite djeci urasta od 0 do 14 godina. Centar je osnovan 2006.godine i koncipiran je kao polivalentna služba u sistemu podrške timova izabranih doktora.

Primarana djelatnost je rano otkrivanje i intervencija u smilu dijagnostičkih i terapeutskih procedura kod djece sa rizikom po rani psihomotorni razvoj. Rano otkrivanje djece sa rizikom za nastajanje poremećaja i oboljenja, kao i identifikacija djece sa već postojećim teškoćama u razvoju i njihovo kontinuirano praćenje i popotrebi preduzimanje određenih terapeutskih mjera je standardni nivo usluga koje se pružaju u našem Centru. Dijagnostičku procjenu slijedi kontinuirano praćenje djeteta i njegove porodice, kroz savjetodavni rad sa roditeljima, individualni i grupni rad sa djecom.

Takođe, stručni tim Centra usko sarađuje neposredno ili putem različitih komisija sa stručnim timovima iz drugih specijalnosti iz oblasti neonatologije, neurologije, ortopedije i drugim u skladu sa individualnom potrebom svakog djeteta, obrazovnim institucijama, centrima za socijalni rad, udruženjima roditelja i djece sa smetnjama u razvoju, medijima, sportskim društvima i svim ostalim činiocima u društvu u cilju promocije, edukacije i uspješnije integracije djece sa posebnim potrebama u društvo uopšte. Kao poseban zajednički cilj je puna integracija i sociorehabilitacija svakog djeteta u skladu sa Pravima djeteta.

Multidisciplinarni pristup i timsko praćenje, čine rad ovog centra posebnim i specifičnim. Svi članovi stručnog tima posjeduju znanja i vještine iz razvojne pedijatrije i posebno su edukovani za rad u Centru i u stalnom su programu kontinuirane medicinske edukacije.

Od osnivanja Centra preko 5000 porodica sa područja Podgorice, Danilovgrada, Cetinja i drugih je zatražilo pomoć i podršku našeg stručnog tima.

Članovi stručnog tima su:

Dr Stanka Mrdak, šef CDPP-a, specijalista pedijatar
Jovana Delibašić, psiholog
Duško Džiknić, logoped
Borka Mićunović, fizioterapeut
Biljana Knežević, fizioterapeut
Slobodan Božović, fizioterapeut
Biljana Mihailović, medicinska sestra
Sanja Nenadović, medicinska sestra
Violeta Niković, medicinska sestra

U Centru kao spoljni saradnici iz drugih institucija su angažovani stručni saradnici iz Resursnih centara:

Dragana Joksimović, defektolog-oligofrenolog
Murat Zeković, defektolog-oligofrenolog

Pregled u centru se može zakazati sa ili bez uputa, a potrebno je sa sobom ponijeti postojeću medicinsku dokumentaciju o djetetu.
.
Radno vrijeme centra je organizovano po smjenama:
Prva smjena 07h do 15h
Druga smjena od 13h do 21 h

Adresa: ul. Bracana Bracanovića bb, Dom zdravlja „Stara Varoš“

Kontakt telefon: 020 481 974
Psihološko savjetovanje i podrška tokom novonastale epidemiološke situacije COVID-19: 067 002 996