Ekonomsko finansijski poslovi

Organizuje rad i rukovodi knjigovodstvom Doma zdravlja, brine o blagovremenom dostavljanju periodičnih obračuna, završnog računa i drugih izvještaja koji se dostavljanju periodičnih obračuna, završnog računa i drugih izvještaja koji se dostavljaju organima upravljanja, vodi brigu o finansijama, prati, proučava i primjenjuje propise čija je primjena obavezna, daje i supotpisuje naloge za isplatu sa svih računa, pazi na rokove iz rokovnika za dostavljanje knjigovodstvene i druge dokumentacije za knjigovodstvo i po istom, a na osnovu potrebe preuzima potrebne mjere konsultujući se sa direktorom, vodi brigu o knjigovodstvenoj arhivi, sarađuje u organizacionom pogledu sa direktorom, vodi glavnu knjigu Doma zdravlja i knjiži kompletnu finansijsku dokumentaciju, usaglašava iskazana stanja u finansijskom knjigovodstvu sa stanjem u analiticim radi periodične obračune i završni račun, u skladu sa izmjenama kontnog plana otvara, knjiži i zaključuje kartice glavne knjige, knjiži kupce i dobavljače, brine o naplati računa, šalje izvode otvorenih stavki, brine o čuvanju i odlaganju dokumentacije, radi i druge poslove iz djelokruga računovodstva, obračunava plate radnika, doprinose i ostale obaveze na plate, obračunava naknade za rad radnika i spoljnih saradnika po osnovu privremenih i povremenih poslova, izdaje potvrde o platama i ostalim primanjima, knjiži plate i obustave po svim vrstama kredita, vodi evidenciju podataka o utvrđenoj plati i stažu osiguranja, usaglašava stanja po obračunu sa glavnom knjigom, vodi knjigu ulaznih računa, kontroliše i likvidira ulazne fakture i ulazne robe, prima, kontroliše i likvidira putne naloge, blagajnu, blokove gotovinskih naplata, obračun plata, vodi knjigu blokova gotovinske naplate i knjigu putnih naloga, podiže i isplaćuje akontacije, prima i isplaćuje gotovinu, obračunava i isplaćuje naknade prema pravilnicima i odlukama, brine o plaćanju računa prema dobavljačima i kontroliše izvode banke, radi i druge poslove iz djelokruga računovodstva, odgovara direktno šefu odjeljenja, knjiži osnovna sredstva i sitan inventar, priprema popisne liste osnovnih sredstava, sitnog inventara i materijala, osigurava imovinu Doma zdravlja, prijavljuje štetu i nastale kvarove, isknjižava rashodovana, otuđena i prodata O.S. i vrši otpis sitnog inventara u skladu sa propisima, knjiži analitiku kompletnog materijala po vrstama, knjiži trebovanja i utroške materijala, usaglašava stanja na analitičkim kontima sa finansijskim računovodstvom, obračunava i iskazuje razlike u knjigovodstvenom i popisnom stanju, priprema, kompletira i obrađuje fakture usluga date osiguranicima fonda H.Novi, ostalih fondova CG i drugim, vrši prefakturisanje vraćenih računa i rješava sporne fakture, brine o čuvanju i odlaganju knjigovodstvene dokumentacije, radi i druge poslove iz djelokruga računovodstva.