Kontinuirana medicinska edukacija / obavještenje

Kontinuirana medicinska edukacija / obavještenje

Kao naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta Crne Gore sa timom ljekara koji predvode Katedru za porodičnu medicinu i njihovim saradnicima Dom zdravlja Glavnog grada sprovodi kontinuiranu medicinsku edukaciju za sve ljekare i medicinske sestre zaposlene na primarnom nivou zdravstvene zaštite, na teritoriji cijele Crne Gore. Edukacije se održavaju u Sali Centra za edukaciju i naučno istraživačku djelatnost ZU Doma zdravlja Glavnog grada. Edukacija se sprovodi u saradnji sa eminentnim profesorima opšte/porodične medicine iz regiona, ljekarima/profesorima drugih specijalnosti kliničkih grana sa kojima ljekari opšte/porodične medicine usko sarađuju u svakodnevnom radu kao i sa ostalim profilima koji su sastavni dio zdravstvenog sistema.

Kontinuirana medicinska edukacija na primarnom nivou se u našem centru počela sprovoditi od 2022.god i to pod pokroviteljstvom MZCG, a trenutno je u toku realizacija Plana i programa kontinuiranae medicinske edukacije za drugu polovinu 2023.god.

Teme, namijenjene izabranim ljekarima koje se obrađuju u sadržaju od 5 modula, imaju za cilj da pored rada na pružanju logistike u pogledu zakonske regulative, dostupnih zdravstvenih i kadrovskih kapaciteta pruže potrebno znanje kako bi što više zdravstvenih problema bilo zbrinuto na primarnom nivou.

Planirana su i 3 modula namjenjena medicinskim sestrama/ tehničarima a sve u cilju obnavljanja znanja, davanja informacija u skladu sa novim stavovima sa aspekta struke, a u cilju pružanja što kvalitetnije usluge našim korisnicima.

Takođe je planiran i Modul namijenjen izabranim doktorima za žene kao i kurs dojenja namijenjen pružaocima usluga djeci uzasta 0-4god života koji se realizuje u 2 turnusa u trajanju od po 3 dana u Podgorici koji se održava u Sali Centra za prevenciju ZU DZ Glavnog grada, i jedan turnus koji će biti realizovan u sali JZU Doma zdravlja Berane.

Zahvaljujemo se svim predavačima i učesnicima edukacija, kao i njihovim menadžmentima koji su omogućili njihovo prisustvo uz napomenu da je konstantno obnavljanje i unapređenje znanja jedini i pravi put ka boljem i kvalitetnijem zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori.

PODIJELI NA:

Odgovori