JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije

JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije

  1. PORODIČNA MEDICINA – za dodjelu 10 (deset) specijalizacija
  2. GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO – za dodjelu 1 (jedne) specijalizacije
  3. RADIOLOGIJA – za dodjelu 3 (tri) specijalizacije
  4. INTERNA MEDICINA – za dodjelu 1 (jedne) specijalizacije
  5. EPIDEMIOLOGIJA – za dodjelu 2 (dvije) specijalizacije
  6. PSIHIJATRIJA – za dodjelu 2 (dvije) specijalizacije

Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi i ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa okvira kvalifikacija;
  • Položen stručni ispit;
  • Da imaju najmanje jednu godinu radnog staža u zdravstvenoj ustanovi, nakon položenog stručnog ispita;

Kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, dostaviti sledeća dokumenta:

1) dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu, ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivoa kvalifikacije;
2) dokaz o položenom stručnom ispitu;
3) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
4) dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;
5) dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija;
6) dokaz o dužini studiranja;
7) dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski), o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove,
8) potvrdu zdravstvene ustanove da su u radnom odnosu,
9) dokaz o crnogorskom državljanstvu i
10) dokaz o radnom odnosu od najmanje jedne godine u zdravstvenoj ustanovi, nako položenog stru nog ispita.

Rok Konkursa je 15 dana od dana objavljivanja. Izbor kandidata izvraiće se u roku od 30 dana, od dana isteka Konkursa.

Odluku o dodjeli specijalizacije saglasno zakonu donosi Direktor, u roku od sedam dana od dana prijema Rang liste kandidata, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija.

Prijave sa dokazima dostaviti na adresu:

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PODGORICA
Trg Nikole Kovačevića br. 6, Podgorica

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontakt telefon: 020/481-905.

PDF Javnog konkursa možete preuzeti OVDJE

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.