JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacija iz oblasti OFTALMOLOGIJE– za dodjelu 1 (jedne) specijalizacije

JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacija iz oblasti OFTALMOLOGIJE– za dodjelu 1 (jedne) specijalizacije

Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost
– da imaju završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa kvalifikacije obrazovanja;
– da imaju položen stručni ispit;
– da imaju najmanje jednu godinu radnog staža u zdravstvenoj ustanovi, nakon položenog stručnog ispita;

Kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, dostaviti sledeća dokumenta:
1) dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu, ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivoa kvalifikacije;
2) dokaz o položenom stručnom ispitu;
3) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
4) dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;
5) dokaz o uspjehu iz predmeta – oftalmologija;
6) dokaz o dužini studiranja;
7) dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski), o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove i
8) dokaz o radnom odnosu od najmanje jedne godine u zdravstvenoj ustanovi, nakon položenog stručnog ispita.

Rok Konkursa je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Izbor kandidata izvršiće se u roku od 30 dana, od dana isteka Konkursa.

Odluku o dodjeli specijalizacije saglasno zakonu donosi Direktor, u roku od sedam dana od dana prijema Rang liste kandidata, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija.

Prijave sa dokazima dostaviti na adresu:
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PODGORICA
Trg Nikole Kovačevića br. 6, Podgorica

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kontakt telefon: 020/481-905.

[embeddoc url=”https://www.dzpg.me/wp-content/uploads/2022/01/Javni-konkurs-oftalmologija.pdf” download=”all” viewer=”google”]
PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.