Zdravstvena djelatnost i unutrašnja organizacija

Zdravstvena djelatnost i unutrašnja organizacija

Dom zdravlja Glavnog grada od 1927 - 95 godina Dom vašeg zdravlja

Dom zdravlja Glavnog grada osnovan je, kao Dom narodnog zdravlja, 1927.godine. Dom zdravlja Glavnog grada je jedina i najveća zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite na području Opštine Podgorica. Obavlja djelatnost pod nazivom: ZU Dom zdravlja Glavnog grada , sa potpunom odgovornošću. Sjedište Doma zdravlja Glavnog grada je u Podgorici na adresi: ul. Bracana Bracanovića br. 1. U komunikaciji sa inostranstvom, koristi se prevod naziva na engleski jezik, koji glasi: Primary Health Care Centre of the Capital city. Dom zdravlja ima svojstvo pravnog lica i samostalno istupa u pravnom prometu, u svoje ime i za svoj račun, sa potpunom odgovornošću.

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja obezbeđuke pružanje zdravstvene zaštite na primarnom nivou iz djelatnosti:

 • zdravstvene zaštite djece i mladih, odraslih i žena preko izabranog tima ili izabranog doktora i izabranog ginekologa.
 • dijagnostike, plućnih bolesti i tuberkoloze, zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja, zdravstvenu zaštitu djece i mladih sa poremećajima u tjelesnom razvoju i psihičkom zdravlju, djelatnosti preventivne medicine, interne medicine, oftamologije, imunizacije protiv zaraznih bolesti i fizikalne terapije i rehabilitacije, patronažne djelatnosti i sanitetskog prevoza.
 • Dom zdravlja organizuje i pružanje zdravstvene zaštite iz djelatnosti medicine rada, sportske medicine, kao i druge djelatnosti uz saglasnost Ministarstva.

Dom zdravlja je licencirana ustanova za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti medicinskih nauka, utvrđena posebnim Rješenjem Ministarstva nauke.

Zdravstvena djelatnost koju obavlja Dom zdravlja obuhvata:

 • aktivnost na unapređenju zdravlja građana
 • zdravstvenu edukaciju i obrazovanje o najčešćim zdravstvenim problemima na određenoj teritoriji i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole
 • promovisanja zdravih stilova života, uključujući zdravu ishranu i fizičku aktivnost građana
 • prevenciju, otkrivanje i kontrolu zaraznih i nezaraznih bolesti
 • imunizaciju protiv zaraznih bolesti, u skladu sa programom imunizacije
 • laboratorijsku, radiološku dijagnostiku
 • prevenciju, otkrivanje i kontrolu endemskih bolesti
 • preventivne preglede i skrining programe
 • prevenciju povreda
 • interna medicina
 • zdravstvena zaštita odraslih
 • zdravstvena zaštita djece i mladih
 • zdravstvena zaštita u vezi sa reproduktivnim i seksualnim zdravljem
 • zdravstvena zaštita zaposlenih (medicina rada)
 • zdravstvena zaštita sportista
 • sprečavanje, otkrivanje i liječenje bolesti usta i zuba
 • zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja
 • liječenje plućnih bolesti i tuberkoloze (TB)
 • patronažna djelatnost
 • fizikalna terapija i rehabilitacija, uključujući fizikalnu terapiju i rehabilitaciju kući
 • sanitetski prevoz
 • zdravstvenu njegu, uključujući i palijativnu njegu
 • kućno liječenje
 • obezbjeđivanje odgovarajućih ljekova
 • saradnju sa drugim organima, organizacijama, opštinama i drugim subjektima u cilju podržavanja zaštite, unapređenja i poboljšanja uslova životne sredine i radne sredine i higijenskih uslova za život i rad pojedinca.

Unutrašnja organizacija ZU Dom zdravlja Glavnog grada:

IZABRANI DOKTORI:

 1. Izabrani doktori za odrasle
 2. Izabrani doktori za djecu
 3.  Izabrani doktori za žene

CENTRI ZA PODRŠKU:

 1.  Centar za plućne bolesti i tuberkolozu
 2. Centar za laboratorijsku dijagnostiku
 3.  Centar za radiološku dijagnostiku
 4. Centar za mentalno zdravlje
 5. Centar za djecu sa posebnim potrebama
 6. Centar za edukaciju i naučno istraživačku djelatnost
 7. Centar za prevenciju:
  a.) Populaciono savjetolavište
  b.) Savjetovalište za mlade
  c.) Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

JEDINICE ZA PODRŠKU:

 1. Jedinica za patronažu
 2. Jedinica za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju primarnog nivoa
 3. Jedinica za sanitetski transport

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE:

 1. Ambulanta za internu medicine
 2. Ambulanta za oftamologiju

OSTALE DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA:

 1. Medicina rada
 2. Medicina sporta

STRUČNE SLUŽBE:

 1. Menadžment
 2. Služba za finansijsko- ekonomske poslove
 3. Služba za pravno- kadrovske poslove
 4. Zaštitnik prava pacijenata
 5. Služba za informatičku podršku
 6. Služba za tehničko održavanje
 7. Služba za održavanje higijene
 8. Unutrašnja služba zaštite
 9. Call Centar