Registracija osiguranika (Na kog doktora imate pravo?)

Doktor se bira na području Filijale nekog zdravstvenog osiguranja, a, u slučaju kada prebivalište nije na području Filijale koja je osiguraniku izdala zdravstvenu knjižicu, on ima pravo da izabere doktora u mestu svog prebivališta.

Lica koja privremeno borave van mjesta svog prebivališta (učenici i studenti, lica smještena u ustanove socijalne zaštite) doktora biraju u mjestu boravka i on je njihov doktor dok tu boravе.

Jednom datoj izjavi o izboru doktora, produžava se važnost svake kalendarske godine, sve dok osiguranik ne da izjavu o promjeni doktora.

Ako je osiguranikov izabrani doktor privremeno odsutan , zbog korišćenja godišnjeg odmora, bolovanja, službenog puta i dr., dom zdravlja je u obavezi da obezbijedi doktora koji privremeno mijenja njegovog izabranog doktora.

Jednom datoj izjavi o izboru doktora, produžava se važnost svake kalendarske godine, sve dok osiguranik ne da izjavu o promjeni doktora.

Osobe nezadovoljne svojim izabranim doktorom , ili doktorom koji im je dodijeljen kao zamjena , mogu zahtijevati promjenu izabranog doktora i prije isteka vremenskog perioda od jedne kalendarske godine, ali u izjavi moraju navesti razlog promjene.

Osigurana lica do 15 godina života vrše izbog izabranog doktora za djecu – pedijatra.

Osigurana lica preko 15 godina vrše izbor izabranog doktora za odrasle.

Osiguranik ženskog pola, pored izabranog doktora za odrasle, odnosno za djecu, ima pravo i na izbor izabranog doktora za žene – ginekologa.

Osiguranik do navršenih 18 godina života i stariji od 65 godina ima pravo na zdravstvenu zaštitu i kod izabranog stomatologa.

Izbor doktora vrši se najmanje na jednu godinu, sa spiska slobodnih doktora, koji mora biti istaknut u svakom domu zdravlja.

Izbor doktora vrši se popunjavanjem i potpisivanjem Izjave o izboru-promjeni izabranog doktora.