U svom radu izabrani doktor sprovodi tri grupe aktivnosti:

 • preventivni rad i unaprjeđenje zdravlja,
 • kurativni rad koji podrazumjeva: dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda, liječenje u stanu bolesnika i ublažavanje bola,
 • vršenje javnih ovlašćenja.

Preventivni rad

Izabrani doktor sprovodi preventivne programe (sam definiše program ili sprovodi strategije koje donose nadležne institucije):

 • preventivne preglede za određenu populaciju,
 • rad sa pojedincem na promovisanju novog stila života u cilju suzbijanja: pušenja (prevencija pušenja, odvikavanje od pušenja), alkoholizma, narkomanije, nepravilne ishrane, nepravilnog korišćenja lijekova,
 • rad sa pojedincem na otklanjanju štetnih uticaja faktora fizičke sredine: uticaj neurednog vodonsnabdjevanja, dispozicije otpadnih materija, stanovanja, zagađenog vazduha (radioaktivnost, jonizacija, buka),
 • prevencija hroničnih nezaraznih bolesti,
 • prevencija karcinoma,
 • konkretne mjere na prevenciji određenih oboljenja kao što je imunizacija,
 • rad sa pacijentovim roditeljima, rođacima u smislu pružanja informacija u vezi zdravstvenog stanja pacijenta,
 • aktivnosti u vezi psiholoških potreba pacijenata koji umiru, njihove rodbine.

Kurativni rad

U kategoriju kurativnih aktivnosti koje sprovodi izabrani doktor spadaju:

 • uzimanje anamneze, klinički pregled, postavljanje radne i definitivne dijagnoze, određivanje terapije,
 • briga o pacijentu nakon izlaska iz bolnice (previjanje…),
 • uz poštovanje principa dobre propisivačke prakse, upotreba ljekova, problem rezistencije na pojedine ljekove, upotreba generičkih ljekova, međusobne interakcije ljekova…
 • racionalno upućivanje na dijagnostičke pretrage (laboratorija…),
  mali hiruški zahvati (uklanjanje stranih tijela, zaustavljanje krvarenja, uzimanje manjih biopsija…),
 • infektivne bolesti (prepoznavanje, dijagnostika, liječenje), prijavljivanje zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju, vakcinacija i imunizacija…,
 • psihijatrija i neurologija: prepoznavanje uobičajenih neuroza liječenje, pomoć pacijentima kod manjih poremećaja, prepoznavanje osnovnih neuroloških oboljenja,
 • pedijatrija: osnovne razvojne faze i nemogućnost napredovanja, infektivne bolesti i druge bolesti, značaj i sprovođenje vakcinacije, adolescencija i probelmi u njoj,
 • gerijatrija: specifičnosti vezane za treće životno doba, npr: konfuzija, rizici od infektivnih bolesti, šećerna bolest…
 • kardiologija: prepoznavanje angine pectoris i blažih srčanih udara, testovi na stres i EKG, identifikovanje kongestivnih i drugih srčanih oboljenja i hipertnezije, tumačenje EKG-a, aritmije, tahikardije,
 • gastroenterologija: tretman dijareje, prepoznavanje, dijagnostikovanje i liječenje infektivnih parazitarnih bolesti, identifikovanje uobičajenih problema digestivnog trakta, vođenje računa o hroničnim bolesnicima,
 • ginekologija: davanje savjeta u vezi kontracepcije, u vezi bolnih i neredovnih menstruacija, obavljanje ili upućivanje na PAP test, identifikovanje trudnoće, identifikovanje visokorizične trudnoće, briga o trudnicama,
 • dermatologija: identifikovanje i liječenje uobičajenih osipa i lezija, uočavanje promjena na mladežima, identifikovanje melanoma, psorijaze, ekcema, tretman kod opekotina od sunca,
 • oftalmologija: prepoznavanje uobičajenih infekcija oka, prepoznavanje katarakte, glaukoma, sljepila, uklanjanje stranih tijela,
 • ORL: identifikovanje perforacija i ostalih problema na bubnoj opni i spoljašnjem uvu, ispiranje uva, tretman uobičajenih infekcija grla i sinusa, identifikovanje gubitka sluha, bavljenje simptomima kao što je zujanje u ušima,
 • endokrinologija: prepoznavanje i identifikovanje osnovnih metaboličkih poremećaja (problemi u funkcionisanju štitne žlijezde, šećerna bolest…),
 • genetika: davanje opštih savjeta onima koji traže savjet o brakovima među partnerima (u slučaju genetskih problema),
 • ortopedija i hirurgija: prepoznavanje opštih problema u vezi hoda, neuobičajenog razvoja, pravilnog držanja tijela, identifikovanje mogućih fraktura, prepoznavanje problema sa zglobovima, prepoznavanje akutnih stanja u hirurgiji, loše zarastanje rana,
 • hematologija: prepoznavanje anemije, identifikovanje mogućih leukemija i drugih tumora i slanje tih osiguranih lica na druge nivoe zdravstvene zaštite, uzimanje u obzir postojanja urođenih bolesti ovog sistema,
 • urologija: infekcije urinarnog trakta (akutne i hronične), kamen u burezima…,
 • reumatologija: prepoznavanje uobičajenih problema prouzrokovanih pojavom artritisa i reumatskih oboljenja, ublažavanje bola,
 • pulmologija: prepoznavanje i liječenje osnovnih pulmoloških oboljenja, kod pojave TBC saradnja sa Jedinicom za plućne bolesti TBC,
 • rehabilitacija: kod amputacija, kod nepokretnih bolesnika, rane na ekstremitetima, slaba cirkulacija, tromboza unutrašnjih vena, pravilna upotreba štaka, proteza, osnovne vježbe mobilnosti, dnevna pomoć,
 • prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,

Javna ovlašćenja

Izabrani doktori vrše javna ovlašćenja. Osim slanja zakonom propisanih izvještaja prema zdravstvenim institucijama, jedino izabrani doktor ima pravo da:

 • ocijeni radnu sposobnost (bolovanje),
 • propisuje ljekove na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • vrši upućivanje osiguranog lica u drugu zdravstvenu ustanovu na liječenje uz poštovanje propisanog načina i postupka ostvarivanja prava osiguranika,
 • vrši izdavanje putnih naloga u vezi korišćenja zdravstvene zaštite,
 • vrši izdavanje uputa za rehabilitaciju,
 • da prijedlog za nabavku pomagala za medicinsko tehnička pomagala.