Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Zaštitnik prava pacijenata

Poštovani klijenti od sada imate zaštitnika Vaših prava,

Naime, pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi direktoru zdravstvene ustanove ili ovlašćenom licu – zaštitniku prava pacijenata.

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanom obliku.

Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku o tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Obrazac prigovora možete skinuti u doc ili pdf formatu.

Samo informisan korisnik i davaoc zdravstvenih usluga garantuju partnerski odnos pacijenta i zdravstvenog radnika, jačanje samopoštovanja pacijenta, optimizam i vjeru u ozdravljenje.

Pacijent upoznat sa svojim pravima može aktivno da učestvuje u svom liječenju, a pacijentu upoznatom sa pravima osiguranika dostupnija je zdravstvena usluga. Dobro informisan pacijent tj.osiguranik doprinosi unapređenju kvaliteta i bezbjednosti zdravastvene zaštite, kao i da dobro informisan pacijent doprinosi unapređenju zaštite prava pacijenata.

Rad zaštinika prava pacijenata regulisan je Zakonom o pravima pacijenata koji je usvojen 2010.godine.U skladu sa Zakonom pacijentima se obezbeđuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Pored toga pacijentima se obezbeđuje pravo na:

 1. slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije;
 2. na informisanje i obavještavanje;
 3. na samoodlučivanje(slobodan izbor);
 4. uvid u medicinsku dokumentaciju;
 5. pravo da odbije da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja;
 6. na drugo stručno mišljenje;
 7. privatnosti i poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta;
 8. na blagovremenu zdravstvenu zaštitu;
 9. pravo na prigovor;
 10. na naknadu štete;
 11. na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.

Napomena

 • Anonimni prigovori,( izuzev opšteg informisanja osiguranika), se ne evidentiraju;
 • Prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice;
 • Odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od tri dana;
 • Predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mjesta i lica na koje se prigovor odnosiZaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao pravni savjet, mišljenje ili obavještenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava;
 • Pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem Ministarstvu zdravlja Crne Gore.

 

ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

Ivana Mugoša, dipl. pravnik
Tel: 069 123 323  – radnim danima od 08.00h do 14.00h.

Email adresa: dz.zastitnikpp@gmail.com

Prijem stranaka radnim danom od 09.00h do 11.00h u ZO Blok 5. Napomena: Prethodno kontaktirati zaštitnika prava pacijenata.

Adresa ZO Blok 5: Trg Nikole Kovačevića br:6

Milena Lazović, soc.radnik
Tel: 067 266 309 – radnim danima od 08.00h do 14.00h.

Email adresa: dz.zastitnikpp@gmail.com

Prijem stranaka radnim danom od 09.00h do 11.00h u ZO Centar. Napomena: Prethodno kontaktirati zaštitnika prava pacijenata.

Adresa ZO Centar (MRC): Bulevar Ivana Crnojevića bb