Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Centar za djecu sa posebnim potrebama

Centar za djecu sa posebnim potrebama (CDPP) pruža usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite djeci urasta od 0 do 14 godina. Centar je osnovan 2006.godine i koncipiran je kao polivalentna služba u sistemu podrške timova izabranih doktora.

Primarana djelatnost je rano otkrivanje i intervencija u smilu dijagnostičkih i terapeutskih procedura kod djece sa rizikom po rani psihomotorni razvoj. Rano otkrivanje djece sa rizikom za nastajanje poremećaja i oboljenja, kao i identifikacija djece sa već postojećim teškoćama u razvoju i njihovo kontinuirano praćenje i popotrebi preduzimanje određenih terapeutskih mjera je standardni nivo usluga koje se pružaju u našem Centru. Dijagnostičku procjenu slijedi kontinuirano praćenje djeteta i njegove porodice, kroz savjetodavni rad sa roditeljima, individualni i grupni rad sa djecom.

Takođe, stručni tim Centra usko sarađuje neposredno ili putem različitih komisija sa stručnim timovima iz drugih specijalnosti iz oblasti neonatologije, neurologije, ortopedije i drugim u skladu sa individualnom potrebom svakog djeteta, obrazovnim institucijama, centrima za socijalni rad, udruženjima roditelja i djece sa smetnjama u razvoju, medijima, sportskim društvima i svim ostalim činiocima u društvu u cilju promocije, edukacije i uspješnije integracije djece sa posebnim potrebama u društvo uopšte. Kao poseban zajednički cilj je puna integracija i sociorehabilitacija svakog djeteta u skladu sa Pravima djeteta.

Multidisciplinarni pristup i timsko praćenje, čine rad ovog centra posebnim i specifičnim. Svi članovi stručnog tima posjeduju znanja i vještine iz razvojne pedijatrije i posebno su edukovani za rad u Centru i u stalnom su programu kontinuirane medicinske edukacije.

Od osnivanja Centra preko 5000 porodica sa područja Podgorice, Danilovgrada, Cetinja i drugih je zatražilo pomoć i podršku našeg stručnog tima.

Članovi stručnog tima su:

Dr Stanka Mrdak, šef CDPP-a, specijalista pedijatar
Mr Mina Gazivoda, psiholog
Jovana Delibašić, psiholog
Duško Džiknić, logoped
Borka Mićunović, fizioterapeut
Biljana Knežević, fizioterapeut
Slobodan Božović, fizioterapeut
Zora Odavić, odgovorna medicinska sestra
Biljana Mihailović, medicinska sestra
Maja Vujačić, medicinska sestra
Sanja Nenadović, medicinska sestra
Violeta Niković, medicinska sestra

U Centru kao spoljni saradnici iz drugih institucija su angažovani stručni saradnici iz Resursnih centara:

Dragana Joksimović, defektolog-oligofrenolog
Murat Zeković, defektolog-oligofrenolog

Pregled u centru se može zakazati sa ili bez uputa, a potrebno je sa sobom ponijeti postojeću medicinsku dokumentaciju o djetetu.
.
Radno vrijeme centra je organizovano po smjenama:
Prva smjena 07h do 15h
Druga smjena od 13h do 21 h

Adresa: ul. Bracana Bracanovića bb, Dom zdravlja „Stara Varoš“

Kontakt telefon: 020 481 974