Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Međunarodni dan prava žena – 8. mart

Međunarodni dan prava žena – 8. mart

Međunarodni dan žena koji se obiljležava 8. marta svake godine predstavlja praznik kojim se slave društvena, ekonomska i politička dostignuća pripadnica ženskog pola. 8.mart važan je datum za skretanje pažnje javnosti na sveukupni koncept prava koji pripadaju ženama rođenjem, bez obzira na bilo koju njihovu različitost.

Dom zdravlja Podgorica pored sveukupnog značaja u pogledu ostvarivanja prava žena,  akcenat stavlja na pravo na zdravstvenu zaštitu.  Žene su dio sistema zdravstvene zaštite bilo kada je u pitanju njihovo zdravlje, zdravlje njihove djece ili briga za stare roditelje. Takođe, blizu 75% zaposlenih u zdravstvenom sistemu su žene. S toga su one dva puta češći korisnici zdravstvenih usluga od muškaraca jer u krajnjoj liniji žene su te koje  pretežno i najčešće brinu da se preporuke ljekara sprovedu u djelo, bilo u porodici, bilo profesionalno.

Dan žena je prilika da se ukaže važnost prava žene na zdravstvenu zaštitu koje u osnovi podrazumijeva eliminisanje diskriminacije žena u oblasti zdravstvene zaštite odnosno jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i za muškarce i za žene. Osnovni elementi eliminisanja diskriminacije žena u oblasti zdravstvene zaštite su zdravstveno vaspitanje i informisanje žena radi podizanja nivoa znanja o zdravim stilovima života, humanim odnosima među polovima i reproduktivnom zdravlju, zatim unapređenje životne i radne sredine, ishrane i stanovanja kao osnovnih predusova za očuvanje zdravlja žena, poštovanje ljudskih prava i sloboda vezanih za zdravstvenu zaštitu kao i potpuna zdravstvena zaštita trudnica i žena u vezi sa materinstvom, reproduktivnim zdravljem i planiranjem porodice.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti CG ne postoje nikakve zakonske prepreke ženama za potpunu dostupnost  zdravstvene zaštite. Primarni nivo zdravstvene zaštite , između ostalog, obuhvata i zdravstvenu zaštitu majke i dijeteta i planiranje porodice.

Na nivou primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Podgorica, pravo zdravstvene zaštite žena ostvaruje se kroz ginekološke ambulante za žene, savjetovalište za trudnice i savjetovalište za planiranje porodice. Obezbijeđenost visoko- stručnim, specijalizovanim kadrovima je u skladu sa propisanim kadrovskim normativima za zdravstvenu zaštitu žena. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i drugim referentnim ustanovama realizuju se projekti unapređenja zdravlja majke i djeteta, kao i programi unapređenja zdravlja vulnerabilnih kategorija. Tako se nastoji  poboljšati standard ukupnog stanovništva , a posebno ranjivih kategorija, kao što su trudnice i djeca.

Posebno treba naglasiti, kada je u pitanju zdravlje ženskog stanovništva,  obezbijeđivanje stručne i medicinske pomoći i kod svih vidova nasilja nad ženama i djecom .Povrede i druga stanja ugroženosti zdravlja koja su posljedica zlostavljanja, naročito nasilja u porodici, mogu se, uz ostale relevantne institucije, prepoznati i kroz zdravstvenu evidenciju.

Medicina kao profesija sve je prisutna i igra važnu ulogu u toku čitavog života žene. U današnje vrijeme medicinske informacije su mnogo dostupnije nego što je to bio slučaj prije petnaest godina pa i kraće. Žene su mnogo više informisane o svom zdravlju i zdravstvenoj zaštiti. Znanje ženama daje mogućnost da učestvuju u kreiranju zdravstvene politike, da naprave izbor i ostvare kontrolu nad svojim zdravljem.

Istorijat 8. marta seže u doba industriajlizacije kada su muškarci odlučivali o imovini, pravima žena, o tome da li će i kakav posao žene imati. Prvi protest protiv dotadašnje uloge žene u društvu pokrenule su radnice tekstilne industrije u Njujorku čijim primjerom su krenule i žene širom Evrope. Dugogodišnja borba rezultirala je stvaranjem niza institucija kao što su osnivanje prvog sindikata radnica, institucije trudničkog bolovanja, ukidanja treće noćne smjene za žene, iste plate za isti rad i brojna druga prava. Od tada, pa preko Klare Cetkin, (inicijatorke zvaničnog priznavanja 8. marta)  do danas žene su se izborile do rukovodećih funkcija u društvu.

 

 

Share