Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oblasti SPORTSKE MEDICINE za dodjelu jedne (1) specijalizacije

JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oblasti SPORTSKE MEDICINE za dodjelu jedne (1) specijalizacije

Na osnovu člana 104 stav 3, a u vezi sa članom 102 stav 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list Crne Gore“ br. 3/16; 39/16; 2/17 i 44/18), člana 3, a u vezi sa članom 6 Pravilnika o kriterijumima I postupku za odobravanje specijalizacija I pravima I obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni list Crne Gore“ br. 22/16), i Saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore broj: 133-108/2018-135 od 24.01.2020. godine, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oblasti

SPORTSKE MEDICINE za dodjelu jedne (1) specijalizacije

Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi i koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa okvira kvalifikacija;
 • Položen stručni ispit;

Kandidati su dužni, dostaviti sledeća dokumenta:

 • prijavu na javni konkurs;
 • dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu, ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivoa kvalifikacije;
 • dokaz o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;
 • dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija;
 • dokaz o dužini studiranja;
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski), o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove,
 • dokaz o crnogorskom državljanstvu i
 • dokaz o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi.

Rok Konkursa je 15 dana od dana objavljivanja.

Odluku o dodjeli specijalizacije saglasno zakonu donosi Direktor, u roku od sedam dana od dana prijema Rang liste kandidata, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija.

Prijave sa dokazima dostaviti na adresu:

JZU Dom zdravlja Podgorica, Trg Nikole Kovačevića br. 6, Podgorica.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Share